Dienstenverlening - Volledige service

Na een behoefte-analyse en marktstudie, worden uw noden met de nodige verzekeringen ingevuld met het oog op de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit om uw patrimonium en uzelf volledig te beschermen zodat een volledige gemoedsrust gegarandeerd is.

Bij een schadegeval, onderscheiden wij ons door een vlotte en snelle afhandeling van het dossier.

Net zoals verzekeringen, betaalt niemand graag teveel belastingen. Jaarlijks staat PWS VERZEKERINGEN u bij met het invullen en het uitrekenen van uw belastingaangifte met het oog op een optimaal resultaat.

Tenslotte is PWS VERZEKERINGEN gespecialiseerd in pensioen-en successieplanning.

 • PENSIOENADVIES: van behoefteanalyse tot gemoedsrust op pensioenleeftijd
 • BELASTINGSAANGIFTE: van het invullen van de aangifte tot de fiscale optimalisatie van uw aangifte
 • SCHADEREGELINGEN: van de schadeaangifte tot de volledige afwikkeling van het schadedossier

Wenst u meer informatie over onze dienstverlening. Contacteer ons dan.

Gedragsregels - PWS Verzekeringen - Averbode, Turnhout, Zonhoven

Gedragsregels

Onze gedragregels

AssurMiFID-gedragsregels* & belangenconflictenbeleid

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit

verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen;

2: Ziekte;

3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;

4: Casco rollend spoorwegmaterieel;

5: Luchtvaartuigcasco;

6: Casco zee- en binnenschepen;

7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;

8: Brand en natuurevenementen;

9: Andere schade aan goederen;

10: BA motorrijtuigen;

11: BA luchtvaartuigen;

12: BA zee- en binnenschepen;

13: Algemene BA;

14: Krediet;

15: Borgtocht;

16: Diverse geldelijke verliezen;

17: Rechtsbijstand;

18: Hulpverlening;

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat-

en geboorteverzekeringen;

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

26: Kapitalisatieverrichtingen;

27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft”.

Informatie over het belangenconflictenbeleid in ons kantoor:

2.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

Een interne instructienota;

Een aangepast verloningsbeleid;

Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t.

verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4. Wat is de procedure?

2.5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

3. Vergoeding

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen, die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Wat doen we? - PWS Verzekeringen - Averbode, Turnhout, Zonhoven

Wat doen we?

Risico’s beperken, schadegevallen oplossen, uw vermogen beschermen. Een verzekering afsluiten is veel meer dan het afsluiten van een polis.

We streven naar een volledige service waar wij als financieel raadgever u volledig onafhankelijk kunnen bijstaan. Zo zijn uw bedrijf, uw gezin en uw vermogen beter verzekerd tegen een uiterst scherpe prijs.

Daarnaast dient uw vermogen optimaal te renderen in functie van uw risicoprofiel. Beleggen is maatwerk waarbij een goed advies onontbeerlijk is.

Tenslotte ondersteunen wij graag uw projecten met het verlenen van het juiste krediet.

Maak vrijblijvend een afspraak in één van onze kantoren en wij adviseren u graag over:

 • Autoverzekeringen
 • Brandverzekeringen
 • Familiale verzekeringen
 • Overlijdensverzekeringen
 • Ongevallenverzekeringen
 • Hospitalisatieverzekeringen
 • Spaarverzekeringen
 • Beleggingsproducten
 • Kredieten voor alle doeleinden
 • ...
Wie zijn we? - PWS Verzekeringen - Averbode, Turnhout, Zonhoven

Wie zijn we?

PWS VERZEKERINGEN is een samenwerking van 3 makelaarskantoren, die geografisch verspreid zijn over Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Kantoor PAUWELS is gevestigd in Averbode, Kantoor WIRIX in Zonhoven en het kantoor STAMMEN in Oud-Turnhout.

Deze samenwerking biedt de klant een totale professionele ondersteuning en optimale service.

PWS VERZEKERINGEN, verzekeren in vertrouwen - PWS Verzekeringen - Averbode, Turnhout, Zonhoven

PWS VERZEKERINGEN, verzekeren in vertrouwen

PWS VERZEKERINGEN zijn onafhankelijke makelaars, die volledig vrij kunnen adviseren over producten en pakketten van onze partners. Hierdoor kunnen wij u, als klant, een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding aanbieden.

PWS VERZEKERINGEN is een onafhankelijke verzekerings- en kredietmakelaar. Als particulier of ondernemer wilt u zekerheid. Wat er achter de volgende bocht komt, kun je nooit inschatten.

Met een pakket aan polissen op maat van uw behoeften, beheerst PWS VERZEKERINGEN uw financiële risico’s.

Wij helpen u graag verder met het voorkomen van financiële tegenslagen en het plannen van uw financiële toekomst.